Bild - En grund för goda relationer
  • Författare: Anna Ågren (rektor), lärare i respektive arbetslag (Fridaskolan, Kvillebäcken)

En grund för goda relationer

Trygghet och delaktighet främjar våra elever vad gäller studiero, närvaro och arbetsglädje. En del i att bygga dessa kärnvärden är fadderverksamheten på Fridaskolan i Kvillebäcken där elever i olika åldrar möts och lär känna varandra.

Vi vet att trygga elever lär sig bäst och att ett gott skolklimat som präglas av trygghet och arbetsro bidrar till ökad närvaro. Goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna bidrar också till en god skolmiljö. Samtidigt är det viktigt att eleverna är motiverade och känner delaktighet, då detta också bidrar till trivsel och ökad närvaro.

Fler exempel på sådant som främjar trygghet och delaktighet är:

  • Känslan av att det är möjligt att lyckas med skolarbetet
  • Goda kamratrelationer och social kompetens
  • Upplevelse av att bli lyssnad på och att ha inflytande över sin skolvardag.

Det finns många olika sätt att skapa trygghet på en skola. En fungerande fadderverksamhet kan vara ett sätt och är därför en del av vår likabehandlingsplan. När både personal och elever uttryckt en önskan om fler gemensamma aktiviteter bestämdes det att vi skulle damma av vårt ”fadderi” och prova nya sätt att jobba tillsammans.

Det fina med fadderverksamheten är att lärare från olika arbetslag träffas för att planera. Samtidigt får eleverna vara delaktiga och ta ansvar för olika aktiviteter som de tillsammans har bestämt. På detta sätt lär eleverna känna varandra mellan olika stadier och man lär av varandra. Vi bestämde helt enkelt vilka årskurser som skulle jobba tillsammans under läsåret och på vår första arbetskväll satte planeringen igång.

Hur har det gått med fadderverksamheten? Här kan du läsa om elevers och lärares upplevelser av samarbetet så här långt.

 

”Om du fortsätter kommer du bli veterinär”

Under läsåret har årskurs 1 och årskurs 5 haft ett gemensamt arbete om läsning. Varje vecka har elever i årskurs 5 besökt elever i årskurs 1 och lyssnat när de läst sin läsläxa. Eleverna i årskurs 5 har hjälpt pedagogerna i årskurs 1 att skriva uppmuntrande och framåtsyftande kommentarer om elevernas läsutveckling och detta har skapat fina och härliga relationer mellan eleverna. De nya relationerna har gynnat möten på till exempel skolgården och i skolans lokaler i andra sammanhang. De yngre eleverna har blivit väl omhändertagna av de äldre och de har varit och är goda förebilder. Vi ser även att mjuka värden utvecklas och uppmuntras när de äldre eleverna får känna ett ansvar för yngre elever.

En gång i månaden har årskurserna träffats och genomfört olika aktiviteter tillsammans. Det har bland annat varit lek i slumpmässiga grupper, sagostund där femmorna har läst sina egenskrivna sagor för de yngre eleverna och gemensamt julpyssel på olika stationer i våra lokaler. Eleverna har även spelat olika spel tillsammans och i vår planeras det för flera härliga utomhusaktiviteter.

Pirrigt men givande med nya mottagare

Årskurs 2 och årskurs 6 har påbörjat ett faddersamarbete under vårterminen. Vid första tillfället fick eleverna i årskurs 2 ta emot respons från sexorna på texter de hade skrivit. Eleverna blev indelade i grupper om fyra och när tvåorna hade läst sina instruktioner med text och bild skrev sexorna positiva kommentarer till dem på en post-it lapp. Sexorna lyssnade sedan på läsläxan, skrev i läxprotokollen och läste nästa kapitel högt. Eleverna i årskurs 2 var nervösa innan men tyckte att det gick jättebra och att det var roligt när de väl hade gjort uppgiften. Sexorna i sin tur var imponerade och tyckte att tvåorna hade skrivit bra och gjort fantastiska bilder.

Vinster vi ser med detta arbete är att eleverna lär känna varandra över åldersgränserna och de äldre eleverna får vara goda förebilder för de yngre. Samtidigt får de yngre eleverna en mottagare till sin skoluppgift och kan känna sig stolta över sitt arbete. När eleverna lär känna varandra ökar tryggheten på skolan.

Stöttning på fotbollsplan

Elever i årskurs 8 brukar vara med fyrorna på lunchrasten för att hjälpa till som domare på fotbollsplanen. Flera av eleverna i årskurs 4 spelar fotboll på rasterna och de äldre elevernas närvaro har gjort det lugnare på fotbollsplanen. Detta har också visat sig vara ett bra sätt att undvika konflikter. Några av åttorna är med och spelar själva, medan andra håller sig vid sidan om planen.

Innan matchen börjar kommer åttorna ner till fyrornas klassrum och presenterar sig och de äter lunch tillsammans innan man går ut på rast. I det här lyckade samarbetet har de äldre eleverna tagit mycket ansvar och rasterna har blivit lugnare.

Samarbete i restaurangen

Samarbetet mellan årskurs 3 och årskurs 7 inleddes med en tipspromenad där eleverna delades in i grupper från båda årskurserna. De “stora” fick guida de små på en promenad i området runt skolan. Dagen avslutades med att alla samlades och sjöng tillsammans.

Eleverna har även hjälpts åt att hålla ordning i restaurangen. Utifrån ett rullande schema har två elever i sjuan hämtat några elever i trean. De har sedan haft ansvar för att tillsammans torka borden och göra fint efter dagens skollunch. Sjuornas ansvar har varit att se till att detta sköttes på ett bra sätt och att hjälpa treorna tillbaka till klassrummet när allt var klart.