Rutiner för klagomål mot utbildningen

Vill du framföra klagomål mot utbildningen? Så här går du tillväga.

Toppbild - Rutiner för klagomål mot utbildningen

Rutiner för klagomål

Kontaktvägar

Vid Fridaskolorna gäller följande rutiner:

 

  • Den som vill framföra klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till skolans rektor/rektor i förskolan.

 

  • Klagomål kan även framföras till vem som helst i personalen, muntligt eller skriftligt, på skolan eller till representant för huvudmannen. Det inlämnade klagomålet ska omgående lämnas till rektor/rektor i förskolan.

 

  • Om klagomålet rör rektor/rektor i förskolan lämnas klagomålet direkt till skolchef. Den som lämnar ett klagomål ska också informeras om att samtliga klagomål utreds.

 

  • Rektor/rektor i förskolan informerar Fridaskolornas styrelse om ärendet.

 

  • Rektor/rektor i förskolan har en stående delegation för att utreda de klagomål som kommer till skolenheten, utom i de fall klagomålen riktar sig mot en rektor då utredningen görs av en skolchef, samt att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister.

 

  • Rektor/rektor i förskolan ansvarar för att ärendet dokumenteras, för att återkoppling sker till den som lämnat klagomålet och för att Fridaskolornas styrelse informeras.

 

  • Klagomål som rör rektor i förskolan/rektor utreds i första hand av skolchef. Rektor i förskolan och rektor samt den klagande ska informeras om resultatet och de åtgärder som vidtas med anledningen av utredningens resultat.

 

  • Om den som framfört klagomålet inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits ska klagomålet skriftligt beskrivas och lämnas i första hand till rektor/rektor i förskolan. Rektor/rektor i förskolan lämnar därefter skrivelsen till Fridaskolornas styrelse som tar över ansvaret för utredning, åtgärder och uppföljning.

 

Rutinerna anslås här på Fridaskolornas webbsida (www.fridautbildning.se) och personal, elever och vårdnadshavare informeras kontinuerligt om att rutinerna går att finna där och vad de fyller för syfte.

Personalen utbildas kontinuerligt i arbetet med att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Fridaskolorna arbetar systematiskt med att sammanställa och analysera inkomna klagomål. Fokus ligger på antal per skolenhet och klagomålens karaktär och innehåll samt det proaktiva arbetet. Här finns ett nära samarbete mellan huvudman och rektor.