Frida Utbildning AB

Här berättar vi mer om moderbolaget Frida Utbildning.

 

Toppbild - Frida Utbildning AB

"Utbildning är att tända en låga, inte att fylla ett kärl."

– Sokrates

Frida Utbildning AB - Ikon.

Vad är Frida Utbildning?

Frida startade sin första grundskola 1993. Sedan dess har vi blivit med såväl förskolor som gymnasium och fortbildningsverksamhet – och sedan 2006 samlas allt under namnet Frida Utbildning AB som är moderbolaget. All skolverksamhet finns i Fridaskolorna AB och vår fortbildningverksamhet heter Frida Professional AB.

Våra skolor finns här

Fortbildningsverksamheten finns här

Vilka äger Frida Utbildning?

Frida Utbildning är personalägt och en bärande princip sedan start har varit att ett eventuellt ekonomiskt överskott alltid återinvesteras i verksamheten – det sker alltså ingen utdelning till ägare. Det här är en viktig princip för oss och framgår också tydligt i vårt ägardirektiv.

En lärande organisation

Frida Utbildning har som grundidé att alla som valt att arbeta på Frida ska känna sig delaktiga – och reflektera över sin roll och sitt ansvar i organisationen. Vi tänker att varje medarbetare är en viktig del i skapandet av en trygg och öppen arbetsmiljö, och att man också ska ha goda möjligheter att axla det ansvaret. En väsentlig del i detta är att vi som organisation låter systematisk utveckling och ständigt lärande stå i fokus.

Senaste nytt från koncernledningen

En hållbar organisation

Hållbarhet är onekligen ett stort begrepp, och innefattar ju inte enbart miljö utan även till exempel sociala förhållanden, personal och respekt för mänskliga rättigheter. I Frida Utbildnings eget ägardirektiv framgår tydligt att vi ska verka för att vara ”socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara”.

Varje år sammanställer Frida Utbildnings hållbarhetsstrateg en hållbarhetsrapport där alla delar av organisationen genomlyses och där utvecklingsområden på kort och längre sikt anges och följs upp. Den senaste rapporten finns här: Hållbarhetsrapport 2022-2023 och här finns en artikel med våra översiktliga tankar kring just hållbarhet. Här finns också en film där vi presenterar arbetet kring våra Svanenmärkta skolrestauranger och vad märkningen innebär.

En öppen organisation

Slutna system blir aldrig särskilt långlivade, utan snarare tänker vi att öppenhet är en framgångsfaktor. För att lyckas få med alla i vår gemensamma resa krävs öppenhet inom organisationen – och en öppenhet mot omvärlden.

Det här kan handla om att ta intryck av och skaffa oss lärdomar från andra organisationer och hämta näring från relevant forskning, till exempel. På samma sätt är det viktigt för oss att själva vara öppna och dela med oss av sådant vi har lärt.

Att vilja göra skillnad

Redan när Frida startade fanns en uttalad idé om att vi, i stort och smått, skulle försöka göra skillnad – för alla barn och ungdomar vi får förtroendet att utbilda, för deras vårdnadshavare och för våra anställda. Kanske till och med göra skillnad för svensk skola i stort genom att försöka göra det vi gör så bra som möjligt – och dela med oss av det på olika vis.

Det här har varit en drivkraft sedan dess, och vi gör vårt bästa för att utveckla och förbättra kvaliteten i våra dotterbolag – det är ju där merparten vår praktik hör hemma.