Bild - Ett hållbart Frida
  • Författare: Kristina Melén, hållbarhetsstrateg

Ett hållbart Frida

Ett hållbart tänkande och handlande är en självklarhet idag – och måste genomsyra alla delar av våra verksamheter. Här berättar Kristina Melén, Frida Utbildnings hållbarhetsstrateg, om det hela.

Hela Frida arbetar långsiktigt med hållbarhet, och ända sedan starten 1993 har vi strävat efter att vara en hållbar organisation och en trivsam och lustfylld arbetsplats för alla. Att skapa en god miljö för lärande, för både elever och medarbetare, är vårt viktigaste uppdrag och det gör vi främst genom att aktivt bygga tillit och trygghet i grupper och hos individer. Vi lägger också stort fokus på personlig utveckling, hälsofrämjande åtgärder och en mångfald av undervisningsmetoder för att möta olika behov. Dessa frågor omfattas i mångt och mycket av begreppet social hållbarhet.

När vi pratar om att ”vi utbildar tågluffare” beskriver vi hur vi anstränger oss att sätta eleven i centrum för sitt lärande och hur frågor som ligger nära eleven ska ha en framträdande roll i dennes skolvardag. Över tid har hållbarhet och hållbar utveckling vuxit till att bli angelägna ämnen och därmed ofta återkommande fokusområden i undervisningen. När vi dessutom skapar förutsättningar för elevinflytande och ett elevaktivt lärande ser vi stora vinster i hur elevers och medarbetares kunskaper, förmågor och medvetenhet ökar i olika hållbarhetsfrågor.

Allt eftersom Frida har utökats med nya skolor har också behovet av att verka ekologiskt hållbart intensifierats. De viktigare åtgärderna Frida vidtagit hittills är att; 

  • miljöcertifiera våra skolrestauranger enligt Nordisk Miljömärkning – ”Svanen”, 
  • särskilt fokusera på att minska matsvinn genom att föra daglig statistik,
  • investera i fossilfria och förnyelsebara energislag för elförsörjning,
  • bygga ut källsortering till att omfatta alla restauranger, klassrum och allmänutrymmen,
  • införa en i princip kemikaliefri lokalvård,
  • investera i långsiktigt hållbara inventarier och renoveringar.

Fridas ekonomiska hållbarhet byggs genom en långsiktig tillväxt. 1993 startades den första Fridaskolan i Vänersborg – och trettio år senare består vi av sex grundskolor, sex förskolor och två gymnasieskolor. Att levandehålla Fridaskolans grundläggande värden och riktlinjer på alla enheter, nya som gamla, är absolut avgörande för trovärdighet, stabilitet och därmed likviditet. Detta lägger vi stor vikt vid och det visar sig också tydligt i våra verksamheter. ”Man känner väl igen sig” är ett vanligt omdöme från både anställda och gäster som besöker våra olika enheter. Den ekonomiska hållbarheten främjas också av att all vinst återinvesteras i verksamheten och att bolaget också är personalägt.

Hösten 2020 utkom Frida Utbildnings första hållbarhetsrapport. Det ständigt pågående arbetet med hållbarhetsredovisning utgör ett centralt instrument för att kontinuerligt öka vår medvetenhet om alla aspekter av hållbarhet. När en verksamhet samlar sig kring det gemensamma uppdraget att beskriva sin påverkan på omgivningen, blir fler och fler synergieffekter synliga och det ökar drivkraften att ytterligare förbättra sig.

Elevers och medarbetares kunskaper och handlingskapacitet är Fridas främsta bidrag till omvärlden och till hållbarhetsarbetet. Målet är att tillsammans lära klokt och att efter bästa förmåga leva som det lärda!