Bild - Fridas riktlinjer

Fridas riktlinjer

Våra riktlinjer är vår ständigt närvarande kompassnål. De fanns mer eller mindre med från starten 1993 och är alltjämt i allra högsta grad levande. Så hur tänker vi när vi resonerar om och praktiserar våra kärnvärden som formulerades för nästan 30 år sedan?

Märkning

Redan innan den allra första Fridaskolan startade 1993, så fanns förstås många tankar och idéer om hur man ville att verksamheten skulle vara och fungera. Grunden för skolan var – och är – givetvis alla statliga styrdokument i form av lagar, förordningar, läroplaner och så vidare … men vilka delar ville man lägga särskild vikt vid? Fanns det sådant som skulle hållas särskilt högt eller rentav läggas till? Ganska snart formulerade vi en sammanfattning av våra tankar som vi helt enkelt kom att benämna “Fridas riktlinjer”.

Våra riktlinjer har stått sig i princip oförändrade under åren. Flera gånger har vi tagit oss an ett revisionsarbete – det finns några saker som idag är självklara, annat som skulle kunna läggas till. Till exempel finns en riktlinje om att planering, uppföljning och utvärdering ska vara ett självklart inslag i verksamheten. Idag är detta just självklart i svensk skola, men då var det inte det. Men ska det strykas? Nej, tänker vi – även det självklara kan få äga sin plats och vi är måna om vår historia.

I våra riktlinjer hittar man också ord som “mångfald”, “flexibilitet” och “samverkan”. På 90-talet var det här lite av en markering i skolans värld – det här ville vi skulle känneteckna alla delar av Frida – men idag är det helt klart ord som tappat i värde. Dilemmat för oss blev: Det här är genuint viktiga ord för oss, så vi kan inte ta bort dem – men att byta ut dem mot mindre nötta synonymer löser ju i längden ingenting … för de nya orden kommer också att en dag uppfattas som slitna. Men, tänkte vi, om riktlinjerna får stå oförändrade som kommer vi att behöva förhålla oss väldigt aktivt till dem och det är bra. Att tvinga in oss själva i en ständig dialog kring vart vi vill är onekligen ett sätt att hålla sitt tankegods levande. Det gillar vi!

Apropå tillägg, så skulle säkert ett ord som “hållbarhet” tveklöst platsa om riktlinjerna skrevs idag. Å andra sidan, utifrån vår årliga hållbarhetsrapport kan man enkelt konstatera att hållbarhet inte är en enskild del av vår verksamhet, utan snare omfattar allt – och är ett sätt att tänka och förhålla sig till vad och hur vi gör (något som de globala hållbarhetsmålen sammanfattar med all önskvärd tydlighet). Så, ja – riktlinjerna här är alltså nästan lika gamla som Frida, och det är så man bör läsa dem. För oss är de ständigt närvarande och något vi arbetar med kontinuerligt. Vi diskuterar och aktualiserar för att de hela tiden ska gå att se spår av i vardagen på Frida  – det är bara så vi kan leva som vi lär.

 

Våra riktlinjer:

  • Klara sociala spelregler som innebär respekt och arbetsro i positiv mening
  • Social öppenhet ska prägla verksamheten
  • En stark tilltro till våra barns och ungdomars förmåga att bygga kunskap
  • Elever och föräldrar ska erbjudas ansvar och inflytande
  • Samverkan och flexibilitet ska prägla arbetet
  • Planering, uppföljning och utvärdering ska vara naturliga inslag
  • Mångfald ska prägla verksamheten
  • Personalen ska ha ett reellt medinflytande
  • Tid och ekonomiska resurser ska avsättas för utveckling
  • Ledningen ska sträva efter att tydliggöra mål genom ständig dialog

 

Denna artikel som PDF: Riktlinjer