Bild - Hållbar elevhälsa – tillsammans för samsyn och trygga barn
  • Författare: Carina Jonasson, medicinskt ledningsansvarig

Hållbar elevhälsa – tillsammans för samsyn och trygga barn

Elevhälsan återfinns på varje Fridaskola och är en arbetsgrupp som består av flera olika yrkeskategorier. De har ett övergripande ansvar för elevernas mående och arbetar bland annat med att överbrygga hinder, stärka elever- nas självkänsla och att se helheten i elevernas skolsituation. Här får du en fördjupad bild av elevhälsans arbete.

Hållbar elevhälsa, vad innebär det egentligen? Hållbart är något som är starkt, varaktigt och som sträcker sig över tid. Hur gör man för att lyckas med det? I Elevhälsan tänker vi att ett hållbart elevhälsoarbete i första hand grundas i det hälsofrämjande och förebyggande arbete som vi dagligen bedriver på olika sätt och i flera olika konstellationer på Frida. Elevhälsoarbetet blir också hållbart när vi fokuserar på det som fungerar och ser om vi kan göra mer av det. Framgångsfaktorer är också att vi har samsyn och en gemensam värdegrund.

Hur skapas samsyn?

Nyckeln till samsyn är det arbete som sker i vardagen tillsammans med arbetslag, elever och familjer. Vi vuxna har samma inställning till vårt uppdrag och samma salutogena arbetssätt. Utgångspunkten är att vi har en gemensam tanke och grundidé, vilket främjar elevernas möjligheter att nå framgång utifrån var de befinner sig i nuläget. Detta är ett arbete som tar tid, vilket det också måste få lov att göra.

Tätt samarbete

Elevhälsans professioner arbetar tätt i vardagen med pedagogerna för att på olika sätt stärka eleverna utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar tillsammans för att hitta elevers styrkor och förstärka dessa, samt minska svårigheter och hinder. Samverkan med hemmen är också en nyckel till framgång. När vi har samma tanke och upplevelse ser vi effekterna av vårt arbete och resultatet av att vi arbetat som ett team runt eleven med samma mål. I det arbetet är alla viktiga. Vårt uppdrag är att göra vad vi kan för att optimera möjligheterna till lärande och utveckling för de elever som vi möter. Det kan handla om enskilda möten med kurator, skolsköterskans hälsosamtal eller specialpedagogernas handledande arbete med pedagoger som behöver diskutera något i det pedagogiska arbetet. Vi kan också vara delaktiga i gruppdiskussioner om normer eller
livsstilsfrågor. Det kan egentligen vara i vilken situation som helst där eleverna får ta del av andras åsikter, eller omvärdera sina egna tillsammans med andra. Elevhälsans uppdrag är som mest betydelsefullt när olika yrkeskategorier på skolan arbetar tillsammans för att stärka elevernas hälsa. Det är genom våra olika professioner som vi når framgång.

Vi som arbetar i Elevhälsan och träffar eleverna under lång tid blir betydelsefulla för många, men kanske framförallt för barn med särskilda behov eller för de med olika slags hinder som påverkar deras vardag. Vi kan stå vid sidan, lotsa dem och uppmuntra dem. Samtal och relationsskapande är grundläggande i Elevhälsans bemötande och ett arbete som sker dagligen. Det sker i klassrummen, med mentorer, med andra viktiga vuxna på skolan och inom Elevhälsan. Allt som sker på skolan som stärker elevernas självkänsla, självförtroende och
självmedkänsla bidrar till att de kan gå ur skolan med rak rygg och positiva tankar om sig själva.

Arbete för att stärka KASAM

Aaron Antonovsky, amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi, myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang (SOC, sense of coherence, i original). Genom att utgå från tre betydelsefulla områden (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) kan KASAM användas för att förstå situationer och sammanhang och våra insatser för eleverna kan få bästa tänkbara effekt. Vi vuxna kan tillsammans med barnet öka dess KASAM. Vi kan i samtal med eleven försöka förstå barnets skolsituation och söka efter resurser såväl på skolan, som inom barnet och i dess närhet. Elevhälsoarbetet utgår på så sätt från viktiga personer i nätverket runt eleven.

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser vi att det mänskliga handlandet sker i ett samspel mellan människor. Vi som arbetar runt en elev kan ”knuffa i rätt riktning” om vi har ett gott samarbete och samsyn råder. Vi strävar efter att eleverna själva ska se möjliga steg och förstå syftet med vad de gör. Om det finns en förhoppning om att nå dit ökar motivationen, vilket stärker självkänslan, självförtroendet och självmedkänslan. På vägen finns Elevhälsan som tillsammans med all personal på skolan arbetar för att förminska hinder och svårigheter – och hjälpa eleverna att ta sig över dessa hinder. Om vi kan få eleverna att tro på sig själva och inse att de duger precis som de så är elevhälsoarbetet hållbart – och detta arbete gör vi tillsammans!

Professioner inom elevhälsan på Frida:

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Specialpedagog/speciallärare
  • Kurator
  • Skolsköterska
  • Psykolog
  • Skolläkare
  • Logoped
  • SYV, studie- och yrkesvägledare