Bild - Samverkan för ökat välmående hos elever
  • Författare: Jesper Grönlund, utvecklingsledare

Samverkan för ökat välmående hos elever

Genom samverkan mellan forskning, utbildningspraktik och Edtech-företag försöker vi på Frida öka våra elevers välmående.

Fridaskolorna och Frida Professional har inlett ett samarbete med Edtech-företaget EdAider för att utveckla och använda ett verktyg som samlar data om elevers välmående. Samarbetet är ett resultat av ett Ifous-program med inriktning mot datadriven skolförbättring som Fridagymnasiet i Vänersborg deltagit i de senaste åren. När idéerna om datadriven skolförbättring skulle omsättas i praktisk handling blev EdAider en naturlig och mycket givande partner.

Fridaskolorna har lång erfarenhet av ett mentorskap som innebär något djupare och rikare än korta informationsmöten en gång i veckan. På Fridagymnasiet är alla pedagoger också mentorer och tre dagar i veckan möter mentorn sin grupp med 15 elever med gott om kvalitativt utrymme, men trots återkommande interaktioner mellan mentorselev och mentor fanns ett behov av att säkerställa insikter om alla elevers mående och hur detta ser ut över tid.

Tillsammans med EdAider har Fridagymnasiet nu ett verktyg där elevdata samlas varje vecka. Trots att processen bara har inletts så finns många vinster redan dokumenterade. Mentor kan nu möta både grupp och individ klokare med utgångspunkt i en ny informationskanal som kompletterar tidigare processer. Fridagymnasiet tar ytterligare steg genom att också beakta insamlad data på övergripande nivåer. Slutligen får elever en ökad möjlighet att få syn på och reflektera kring sitt mående över tid. Att återkommande göra snabba datainsamlingar rymmer en potential som en längre enkät en gång per termin inte har. Det här är ett stort steg för datadriven skolförbättring, och det ska bli intressant att se vilka positiva effekter detta kan ge i praktiken. Ny information skapar nya beteenden och Fridagymnasiet blir en än bättre skola där elever mår bra och mentorerna får ytterligare ett stöd.

Frida Professional följer och stödjer processen på nära håll tillsammans med externa forskare.