Bild - Systemteorins pragmatik  – konsten att handla på goda grunder

Systemteorins pragmatik – konsten att handla på goda grunder

Frida Professional har genom åren medverkat till att en rad böcker skrivits och getts ut, några i egen regi. En av de mest tongivande författarna är Oscar Öquist, senior rådgivare inom Frida Utbildning med gedigen kunskap om systemteori och dess tillämpning i praktiken.

Frida Professional har genom åren medverkat till att en rad böcker skrivits och getts ut, några i egen regi. En av de mest tongivande författarna är Oscar Öquist, senior rådgivare inom Frida Utbildning med gedigen kunskap om systemteori och dess tillämpning i praktiken. Två av Öquists böcker med systemteoretisk grund som getts ut genom Frida Professional (tidigare Didaktikcentrum) är Den seende läraren (2013)  samt Att se skogen och träden (2014). Det är med glädje som Frida Professional nu kan meddela att ytterligare en bok om systemteori finns att läsa. Denna gång har Oscar Öquist tillsammans med Fridaskolans grundare Håkan Johansson skrivit Systemteorins pragmatik – konsten att handla på goda grunder. 

Som titeln antyder avser boken Systemteorins pragmatik att erbjuda systemteori i användbar form. Den är riktad till dig som verkar i olika typer av system, oavsett om du befinner dig i privat eller offentlig sektor. Med utgångspunkt i fem begreppspar ges läsaren strategier för ett mer medvetet agerande. 

Inledningsvis möter du begreppen Form och Process (innehåll). Genom att förstå mer om hur dessa två dimensioner samverkar lär vi oss att agera klokare. Formgivning är en viktig del av att rama in ett innehåll så att det blir begripligt, användbart och ger den förståelse som vi önskar. Valet av hur exempelvis ett möte arrangeras får betydelse för innehållets utfall. När vi inte kommer vidare i vårt lärande behöver vi ofta stanna upp och byta form istället för att fortsätta på samma sätt. 

I det tredje kapitlet beskriver författarna begreppen Mönster och Detaljer. En bärande tanke inom systemteorin är “att förstå är att se mönster”. Dessa tankar grundar sig i en ekologisk syn på världen där förståelsen om hur allt hänger samman och relationen mellan del och helhet står i fokus. Med hjälp en systemisk blick kan du få syn på din vardag på nya sätt. Genom ett ökat mönsterseende framträder nya alternativ och förslag på lösningar som tidigare inte varit synliga. 

Boken fortsätter i kapitel 4 med en beskrivning av de inom systemteorin klassiska begreppen Kraft och Information. Det är lätt att tänka att kraft bidrar till förändring men i boken ges exempel på att källan till förändring snarare handlar om information. En ledare kan ofta nå störst önskad aktivitet i en grupp genom att undvika att utöva kraft, och istället använda strategin “information om en skillnad”. Genom att vara uppmärksam på vilka krafter som driver ett problem mot en lösning och vilka krafter som står i vägen för lösningen går det att styra ett händelseförlopp i en ny och önskvärd riktning.

I bokens femte kapitel kan du läsa om begreppsparet Variation och Konstans. Författarna ger exempel på några scenarion som kan uppstå då mängden variation överskrider den vi själva initialt inte kan hantera. Det kan handla om läraren som brottas med att kunna fördela sin tid bland den mängd olika kunskaper och färdigheter som en elevgrupp har. Variationen i elevgruppen är långt större än den kapacitet läraren har för att möta densamma. Istället behöver vi hitta strategier för att dämpa variationen, till exempel genom strukturer för att skaffa mer information eller att ge sig själv tid.

Sista paret ut är begreppen Resiliens och Stabilitet. För att bli en lärande organisation som kan hantera omvärldens förändring krävs att vi förflyttar oss tillräckligt nära ”kaosbranten”, det vill säga den punkt där det vi vet och känner till (stabilitet) möter det nya och okända. En lärande organisation behöver balansera snarare än att sträva efter balans för att bli resilient. Förståelsen av resiliens eller förmågan hos ett system att hantera förändringar skapar förutsättningar för flexibilitet och lärande i en föränderlig värld. 

Systemteori är ständigt närvarande i alla de processer som Frida Professional befinner sig i. Ibland ligger fokus på systemteori som teori, men oftast används systemteorin i mer praktisk betydelse som en grund för vårt agerande och hur vi formger möten och utbildningstillfällen. Systemteorins styrka ligger i att den ger individer och organisationer ytterligare perspektiv. Det medför att det går att göra mer medvetna val i sitt agerande i nästa steg. Systemteorin kan också hjälpa oss att förstå när det är viktigt att låta tiden ha sin gång och inte vara för snabb i vårt agerande. 

Frida Professional riktar en tacksamhetens tanke till Oscar Öquist för hans bidrag att göra systemteori tillgänglig på svenska. Boken Den seende läraren för in systemteorin i skolans kontext med fokus på form, struktur och lärande i syfte att bidra till att göra lärarens komplexa vardag lättare att förstå och bemästra. I Skogen och träden är syftet istället att hjälpa läsaren att förstå systemteorins ursprung och utveckling. Bärande systemteoretiska begrepp presenteras och läsaren får lära mer om personerna bakom teorierna. Om Skogen och träden tar sin utgångspunkt i teori är ambitionen i Systemteorins pragmatik att beskriva systemteorins praktiska tillämpning.

Du som känner Oscar och Håkan kan säkert se framför dig hur de sitter och resonerar kring grundläggande systemteoretiska begrepp och utgångspunkter i skrivandet av den här boken. Hur de bitvis myser i samförstånd men också hur de utmanar varandras tankar. Resultatet finns nu tillgängligt för oss alla. 

Trevlig läsning.