Bild - Utvecklingsartikel om datadrivet förbättringsarbete
  • Författare: Marie Mattsson

Utvecklingsartikel om datadrivet förbättringsarbete

Fridagymnasiet i Vänersborg, en skola med 225 elever, har stort fokus på relationellt arbete och värnar om elevers motivation och mående. Det märks bland annat genom att alla elever har mentorstid tre gånger per vecka. I skolans strävan efter ett allt mer systematiskt arbete med elevernas skolmående blev detta ett naturligt val av fokus i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.

I skolans styrdokument står det tydligt framskrivet att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ifous är ett fristående forskningsinstitut med uppdraget att vara en nationell plattform för skolors forsknings- och utvecklingsarbete. FoU-programmet Datadriven skolförbättring är ett exempel på ett sådant stöd. Programmets intention var bland annat att skapa ett forskningsbaserat tillvägagångssätt där tolkning och analys av data kan fungera som ett stöd i skolans utvecklingsarbete och ett av målen i programmet var att utveckla en datalitteracitet på alla nivåer i skolans verksamhet.

Fokus för Fridagymnasiet var mentors roll och möjlighet att stödja elevers välmående i skolan. Syftet var att öka kunskaperna om elevers välmående samt förmågan att kontinuerligt synliggöra elevers skolmående och därigenom skapa bättre förutsättningar för mentor att verka för ett ökat välmående hos eleverna. Tillsammans med Edtech-företaget EdAider utvecklades ett digitalt verktyg för att fånga och synliggöra elevers skolmående. Genom att låta eleverna veckovis svara på ett antal frågor om sitt mående samlades data om elevers skolmående in över tid. Datan användes dels som underlag för eleverna att själva reflektera över sitt skolmående och dels för mentorerna för att förstå, tänka om och möta eleverna kring deras mående både på grupp- och individnivå. Genom en kontinuerlig insamling av data gavs förutsättningar att både konstatera nuläge men även trender över tid. 

Rickard Janveden, lärare i matematik och fysik på Fridagymnasiet i Vänersborg, har inom ramen för FoU-programmet skrivit en utvecklingsartikel med titeln Uppfattningar om ett datadrivet utvecklingsarbete för elevers ökade skolmående. I artikeln undersöker han hur elever och mentorer upplevde den kontinuerliga datainsamlingen kring mående. Vad tyckte eleverna och lärarna? Hans utvecklingsartikel bygger på intervjuer med elever och lärare och är intressant läsning för alla som vill förstå mer om att samla och tolka data. Särskilt intressant blir artikeln för dig som vill veta mer om Fridagymnasiets arbete kring elevers skolmående.

Artikeln skrevs inom ramen för Ifous-programmet Datadriven skolförbättring.
Artikeln publicerades av Skolporten i artikelserien Leda & lära, nr 1 2024.
Via länken hittar du en intervju med Rickard Janveden och där finns också länken till utvecklingsartikeln. Skolporten.se