Bild - Det handlar om hållbarhet för framtiden.
  • Författare: Carl Josefsson

Det handlar om hållbarhet för framtiden.

Den grekiske filosofen Herakleitos lär ha sagt att det enda som är konstant är förändring. Det som gällde igår kanske inte gäller imorgon.

Att förändra och utveckla kan ibland uppfattas som svårt och skrämmande, som lärare känner man ofta stor ödmjukhet inför uppgiften och vill verkligen sina elevers bästa. Att då våga pröva nya grepp kan upplevas som att man släpper kontrollen och riskerar kvaliteten. Men måste förändring och utveckling verkligen innebära en känsla av förlorad kontroll och kvalitet?

Vi lever just nu i en tid där förändringen går riktigt snabbt, det pratas om att förändringen i sig själv förändras eller om exponentiell förändring. Det ställer nya krav på oss som enskilda individer samt på samhället i stort och så även för oss i skolans värld. Om den här texten hade skrivits för sex månader sedan hade få känt till begreppen AI och chatbottar, men i och med ChatGPT så har de allra flesta fått upp ögonen för var tekniken kan göra.

Likväl som den nya tekniken kan verka skrämmande så kan den även ge oss nya fantastiska möjligheter och rollen som lärare kommer att förändras och kanske bli än mer viktig i det nya landskapet som växer ut framför oss. Viljan att som person och som organisation hela tiden utvecklas är avgörande för överlevnad på lång sikt, det handlar om hållbarhet för framtiden.

Inom Frida Professional så arbetar vi med modell som vi kallar ”utforskande flöde” det har sin grund i aktionsforskningen och kan liknas vid ett systematiskt sätt att under en viss tid vara nyfiken på ett område och att i det området pröva något nytt för att sedan utvärdera och lära av resultatet. 

  • Identifiera område
  • Hur-fråga (hur kan vi förbättra………)
  • Design av test
  • Genomförande av test (gå ut och förändra sin praktik, göra annorlunda)
  • Utvärdering och analys av test (samla in information / data och analysera)
  • Dra slutsatser och lärdomar 

Genom att systematisk och återkommande jobba med mindre områden skapar vi förutsättningar för långsiktig utveckling och förbättring. Att hela tiden aktivt arbeta med att utveckla vår egen praktik på ett medvetet sätt kommer vi skapa allt bättre förutsättningar för våra elevers lärande och utveckling. Varje resa börjar med ett första litet steg.

Det här sättet att arbeta har stora likheter den nya generationens teknikbolag. Modeller och processer som allt fler etablerade företag använder sig i sitt arbete med innovation och verksamhetsutveckling, att systematisera och förbättra arbetet med att skapa förutsättningar för att vara relevanta även i framtiden.

Om det är något vi kan lära av den nya generationens företag som växer fram i en kontext där varken kundens problem eller kundens önskade lösning är kända från start är att iteration är avgörande. De företag som genomför flest test i hög takt är oftast de företag som lyckas och skapar verkligt värde för sina kunder. Helt i likhet med Darwins teorier om att det är de som bäst anpassar sig till omgivningens förutsättningar är de som överlever.

Genom att i små steg med teoretisk förankring systematisk testa nya grepp i vår praktik får vi nya insikter och erfarenheter och skapar därmed beprövad erfarenhet på riktigt utan känsla av förlorad kontroll och kvalitet.