Bild - Frida Professionals historia
  • Författare: Jesper Grönlund

Frida Professionals historia

Frida Professional – en framgångssaga

Frida Professional startade 1997 då under namnet Didaktikcentrum. Fokus var redan från början att vara tongivande kring skolutveckling med grund i den unika kombinationen att vara ett utvecklingsföretag som också har en egen skolpraktik. Fridaskolornas och Frida Professionals historia går hand vilket bland annat manifesteras genom att de anställda på Frida Professional också arbetar (eller under längre tid har arbetet) på Fridaskolan.

Utvecklingsföretaget Frida Professional fick en flygande start genom skapandet av en modell för kvalitetsutveckling kallad ”Quo vadis” som började att användas av 70 kommuner i skol-Sverige. Modellen var direkt anpassad för svensk skola och innehöll en utbildningsdel där de deltagande skolorna arbetade i nätverk för att utveckla kvalitet. Genom att leda utbildningsinsatserna och arrangera nätverksträffar skapade sig Frida Professional snabbt ett stort kontaktnät av skolor runt i Sverige vilket skapade goda kundkontakter som fortfarande lever. Frida Professional har genom åren genomfört en mängd läges- och organisationsanalyser av olika verksamheter. Andra tidiga återkommande uppdrag för Frida Professional var föreläsningar och och utbildningar kring portfolio. Portfoliometodiken handlar om att eleven samlar material i sin egen ”portfölj”. Portföljen används bland annat vid bedömning och utvecklingssamtal för att tydligare få syn på elevens lärande. Redan 1997 startade också utbildningsinsatser kring det som vid denna tid benämndes som IT. Utöver kvalitetsarbete, portfolio och IT rönte Fridaskolorna och dess utbildningsidé stort intresse i skolsverige vilket ledde till att Frida Professional redan från start fick ansvar för att arrangerade en mängd återkommande studiebesök av lärare, ledare och politiker. 

Från start fanns också kontakter och samverkan med forskningsvärlden. Tonen sattes an redan då Fridaskolan startade och all personal läste didaktik vid Göteborgs universitet bland annat under ledning av Tomas Kroksmark. Kopplingen mellan forskning och beprövad erfarenhet tog sig också önskan i att Frida Professional skulle ha egna forskare. 2016 disputerade disputerade Frida Professionals mångårige medarbetare Jan Blomgren i Pedagogik och följdes av Veronica Sülau 2019 i pedagogiskt arbete. Frida Professional medverkar aktivt i en rad forskningsnätverk och har genom åren samverkat med flera externa forskare framför allt med de som har ett praktiknära fokus. 

Det är intressant att konstatera att Frida Professional från starten varit uthålliga i sin önskan att föra svensk skola in i framtiden. Längs vägen har fokus för utbildningsinsatser bitvis förändrats men styrkan har alltid varit att utgå i från beprövade erfarenheter från kärnverksamheten skola. Medarbetare på Frida Professional vandrar bokstavligt och bildligt mellan teori och praktik. 

Om man lite förenklat skall leta efter trender kring innehåll som Frida Professional erbjudit och som också efterfrågats följde i spåren av portfolio många insatser kring IUP. Fridaskolorna var tidiga att anamma arbetssättet vilket låg i linje med förvärvade kunskaper och erfarenheter kring portfolio. När det några år senare (2006) blev obligatoriskt att ha en individuell utvecklingsplan så vände sig många skolor till Frida Professional för inspiration och utbildning. Ytterligare några år senare började allt fler skolor i Sverige fundera kring en dator per elev. Återigen fanns en stor erfarenhet inom Fridaskolorna där bland annat Fridagymnasiet haft ”en till en” för alla elever sedan skolans start 2006. Det medförde att Frida Professional ledde en rad utbildningar, föreläsningar och studiebesök med fokus på IKT. Ett annat spår var att Frida Professional i spåren av LUS (läsutvecklingsschema) utvecklade ett matematikutvecklingsschema (MUS) tillsammans med bland andra Liber och Bo Sundblad. Materialet väckte stor uppmärksamhet och uppskattning vilket innebar många uppdrag för Frida Professional. Ytterligare ett återkommande uppdrag för Frida Professional har alltid varit kring bedömning. Inte minst i början av 2010-talet då formativ bedömning tack vare bland andra Dylan William var ett innehåll som förekom på många skolors konferenser. 

Frida Professional har sedan starten för Fridaskolornas räkning lett utbildningsinsatser för grupper av lärare som haft en önskan om att förkovra sig lite extra i skolans utvecklingsarbete. Utbildningarna hade lite olika fokus och deltagarna kallades aspiranter. När sedan förstelärarreformen kom 2013 fanns en inarbetad form och erfarenhet att leda grupper av lärare vilket gjorde att Frida Professional med god kvalitet direkt kunde ta ansvar för de interna förstelärarutbildningarna. De medförde i sin tur att Frida Professional allt sedan dess lett grupper av förstelärare runt om i skolsverige. Ett sådant exempel var när Frida Professional 2020 ledde Förstelärarnas rikskonferens 2020. De senaste åren har många av Frida Professional handlat om hur de kollegiala lärandet på skolorna blir just ett lärande. Insatserna har riktat sig både till lärare, förstelärare och ledare. 

Oavsett typ av utbildning har Frida Professional utgått ifrån en systemteoretisk grund som både präglat innehåll och inte minst form. Vid flera tillfällen har även Frida Professional fått möjlighet att bedriva utbildningen där själva systemteorin varit i fokus. En förutsättning för detta har bland annat varit en långvarigt och nära samarbete med Oscar Öquist. Många av dessa systemteoretiska utbildningar var relativt omfattande med 12 till 24 utbildningsdagar plus studiebesök. Utbildningar av detta slag har bland annat genomförts i flera omgångar i Borås stad med start 2007. 

Sedan 1997 har Frida Professional återkommande verkat även på en internationell arena. Det har varit utbyten med universitet, nätverk men också föreläsningar och inte minst en mängd utbildningar inom EU och Erasmus+. För att möta den internationella arenan lättare och för att bredda sin inriktning bytte Didaktikcentrum 2021 namn till Frida Professional. Namnbytet tydliggör också kopplingen till Fridaskolorna. Förutom att Frida Professional hämtar en stor del av sin beprövade erfarenhet från Fridaskolan har de även lett utbildning av Fridaskolornas ledare, förstelärare och personal inom skola, fritidshem och förskola allt sedan starten. Frida Professional har även get ut en rad texter och böcker vilka bland annat beskriver systemteori och kollegialt lärande.

En anledning till Frida Professionals framgång är att de allt från starten varit en exceptionell förmåga att ”se bortom horisonten”: Det har gjort att utvecklingsföretaget tidigt har samlat erfarenhet och teori kring det som i nästa steg funnits ett behov av utbildning kring. En annan styrka är att Frida Professional lever som man lär. Med goda kunskaper om innehåll, form och relationer leds utbildningar där genomförandet harmonierar med innehållet. Det skapar goda förutsättningar för alla deltagare att omsätta innehållet i sin egen praktik. Slutligen finns förhållningssättet att ”alla arbetar på FP” vilket innebär att förutom de utvecklingsledare som i sin tjänst arbetar på Frida Professional så kan man ta hjälp av en aldrig sinande ström av kompetenta medarbetare inom Fridaskolorna.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande i världen. Frida Professional – The Art of Learning.