Bild - Utbildningar i Frida Professionals regi
 • Författare: Marie Mattson, Frida Professional

Utbildningar i Frida Professionals regi

Vi på Frida Professional vill gärna göra skillnad på långsiktiga utbildningar som strävar efter att utveckla en verksamhet och enskilda föreläsningar i inspirerande syfte. Så här tänker vi kring form och innehåll i våra utbildningsinsatser.

Frida Professional arbetar med utbildning, utveckling och forskning, och vi har under drygt 25 år på olika sätt medverkat i projekt-, nätverk och utbildningsinsatser på skol- och kommunnivå runt om i Sverige. FP erbjuder inspirationsföreläsningar men många av våra uppdrag sträcker sig över längre tid. När syftet med en insats är förändring och utveckling krävs i regel en långsiktighet. 

Exempel på utbildningar 

Samtalsledarutbildning för kollegialt lärande”

Syftet med utbildningen är att stärka t ex förstelärare i deras roll att leda kollegor i ett  kollegialt lärande. Innehållet i utbildningen anpassas till dig och dina behov men efterfrågade och användbara delar kan vara 

 • Det goda mötet – samtaledarens verktyg för delaktighet.
 • En god miljö för lärande 
- att samtalsleda ett kollegialt lärande
 • Bygg kapacitet för utveckling 
- våga, vilja, kunna, veta
 • En lärande organisation – att samverka för systemets bästa
 • Att skapa tillfällen till dialoger som präglas av djup och lärande

En samtalsledarutbildning gör sig bäst som en något längre utbildning där det skapas möjlighet för deltagarna att mellan utbildningstillfällena pröva delar av innehållet i sin egen praktik för att  sedan få dela med sig erfarenheterna inom ramen för utbildningen.

Samtalsledarutbildningen passar förstelärare, mellanledare, samtalsledare oavsett skolform.

 

”Strukturer för bättre lärande”

Vi vet att det enskilda lärarens har betydelse för elevernas lärande. Den här utbildningen riktar blicken mot form och relationer och hur dessa på olika sätt kan relatera till undervisningens innehåll. Vi lyfter teori samt praktiska exempel på hur du som lärare kan planera för en undervisning med hög grad av delaktighet och där eleverna blir resurser i varandras lärande. Syftet med utbildningen är således att både fördjupa den didaktiska förståelsen samt att fylla på den didaktiska repertoaren för att du som lärare ska kunna designa bra lektioner med engagerade elever som lär tillsammans.

Innehållsliga rubriker kan vara:

 • Det goda mötet – om lärarens verktyg för samskapande och tydlighet.
 • Samarbetslärande – om att göra eleverna till resurser i varandras lärande
 • Designa lektioner – medvetenhet om rytm och variation

Utbildningen gör sig bäst som en något längre utbildning där det skapas möjlighet för deltagarna att mellan utbildningstillfällena pröva delar av innehållet i sin egen praktik för att  sedan få dela med sig erfarenheterna inom ramen för utbildningen.

Utbildningen passar för alla lärare oavsett skolform.

 

”Datadrivet utvecklingsarbete” 

Alla verksamheter vill ta steg och utvecklas i linje med sin vision och styrdokument. För att lyckas krävs strategier för insamling av data, god analysförmåga samt handlingskapacitet. I vår tid skapar digitala möjligheter nya sätt att bedriva utvecklingsarbete för lärare och ledare. Denna datalitteracitet kräver förståelse och träning. Frida Professional delar erfarenheter kring datadrivet utvecklingsarbete, input från forskare inom fältet samt tränar dig och dina kollegor i centrala förmågor. Utbildningen innehåller också dialoger kring i vilken grad man kan lita på data som samlats in samt vilka möjligheter som öppnar sig när stora enkäter ersätts med mer frekventa mätningar. 

 • Ökad förståelse för datadrivet utvecklingsarbete
 • Utformning av fungerande arbetsflöden 
 • “Träningsläger” kring centrala förmågor som att formulera hypoteser, sammanställa data, analys och dra slutsatser
 • Möjligheter med kortare mätningar med högre frekvens

Omfattningen går att anpassa efter behov men är ett flöde där utbildningstillfällen varvas med enklare praktiska uppgifter på hemmaplan. 

Utbildningen vänder sig både till ledare och lärare som vill lära och utbyta erfarenheter kring datadrivna processer.

 

”Leda lärares lärande”

I arbetet med att öka kvaliteten och utveckla skolans verksamhet har skolledaren en central och viktig roll. Den här utbildningen riktar sig till skolledargrupper som önskar utveckla förståelsen för utvecklingsprocesser och hur man i rollen som skolledare kan skapa förutsättningar professionsutveckling för lärare.

Inom ramen för utbildningen finns ingångar som:

 • Vägen från uppföljning och utvärdering till utvecklingsarbete och kollegialt lärande
 • Vad som krävs för att ett kollegialt lärande också ska bli lärande
 • Att bygga en kapacitet för utveckling; veta, vilja, kunna, våga
 • Om vikten av tydlighet och kommunikation

Utbildningen vänder sig till dig som leder utvecklingsprocesser på skol- eller förvaltningsnivå.

 

En framgångsfaktor i FP:s utbildningar är att vi tillsammans med kunden formar en utbildning som till innehåll och form möter ett behov och passar för det aktuella sammanhanget. Vår erfarenhet har också visat på styrkan att oavsett insats parallellt arbeta med ledningsgruppen i syfte att skapa så goda förutsättningar för utveckling som möjligt.

FP:s insatser vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Vi hämtar vår erfarenhet dels från våra 25 år som utbildningsföretag och dels från vår egen utbildningsverksamhet inom Frida utbildning. Att alla som arbetar på FP har erfarenhet av att arbeta som undervisande lärare vilket vi ser som en styrka i mötet med andra. Vi står stadigt med ena foten i “klassrummet” och den andra i aktuell forskning. Särskilt stolta är vi över att inte bara vara inlästa på aktuell forskning utan också kunna bidra till den genom att bedriva egen forskning.

Vad kännetecknar en utbildning i FP:s regi? 

 • Hög grad av delaktighet
  Vi tror att en hög grad att delaktighet är viktigt för att man som deltagare ska kunna tillgodogöra sig ett innehåll i en föreläsning eller en utbildning. Vi planerar våra insatser utifrån den idén vilket gör att du som deltagare får vara aktiv i dialoger och/eller övningar kopplat till innehållet.
 • Vi lever som vi lär
  Om du fått möjlighet att pröva/uppleva något själv kan du med större trygghet pröva det i din egen praktik. Därför strävar vi efter att väva in moment i en utbildning där vi vid sidan om att prata om ett innehåll också använda det som en del av utbildningen.
 • På bron mellan teori och praktik
  En utbildning med FP är som att vandra på en bro mellan teori och praktik. Vi blandar konkreta exempel från praktiken med aktuell forskning. 
 • Systemteoretiskt perspektiv
  Mycket av det vi gör grundar sig i ett systemteoretiskt perspektiv som således också blir en del av våra utbildningsinsatser. Vi använder till exempel systemteoretiska verktyg som samskapande inledning, sammanhangsmarkering och vackert avslut i syfte att skapa goda möten, samt olika samtalsformer för att skapa delaktighet.