Bild - Vad tänker andra om Frida Professional

Vad tänker andra om Frida Professional

Der roligaste vi vet är att vårt arbete ger resultat och bidrar till personal och elevers utveckling och lärande.

”I samband med Skolverkets riktade insatser i Markaryds kommun fick vi möjlighet att anordna en samtalsledarutbildning för förstelärare och motsvarande funktioner i förskolan, under ledning av Frida Professional. Samtalsledarutbildningen gav deltagarna verktyg för att tillsammans med rektor kunna leda och driva kollegialt lärande på sina skolenheter. Deltagarna upplever idag en större trygghet i samtalsledarrollen och har fått kunskaper om vad som krävs för att skapa goda möten, där form, innehåll och relationer är lika viktiga komponenter. Det finns också i hela organisationen en större förståelse för vad som krävs för att kollegiala samtal också ska innebära ett kollegialt lärande. Utbildningen har fått fina omdömen från deltagande personal. Flera personer lyfte spontant att det har varit en av de bästa fortbildningarna de tagit del av under sitt yrkesliv.

Vi kan se ett antal framgångsfaktorer i upplägget av samtalsledarutbildningen:

För det första vilar utbildningen på både aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Kursledarna gav hela tiden konkreta exempel från sin egen skolpraktik, vilket gjorde innehållet lätt att ta till sig. En annan fördel var att deltagarna fick lära sig om vad som krävs för att skapa goda möten, men också uppleva det goda mötet i praktiken genom att samtalsformer och andra övningar modellerades under utbildningsdagarna. Detta gjorde det lättare för deltagarna att omsätta utbildningens innehåll i sin praktik. Sist men inte minst bidrog kursledarna Jesper och Marie till lärorika och roliga utbildningsdagar genom sitt varma sätt, genuina engagemang och djupa kompetens inom området.”

Anna Svärd
Samordnare för Skolverkets riktade insatser
Utbildnings- och kulturförvaltningen i Markaryds kommun

 

”Uppskattar verkligen den kunskap och det engagemang som Frida Professional så frikostigt delar med sig av. De får verkligen deltagarna att både reflektera och samtidigt få syn på och ”göra verkstad” av detaljerna som gör skillnad både för att leda och komma på djupet i utvecklingsarbetet”

Carina Koch Samuelsson
Utvecklingsledare
Göteborgs Stad

 

“Frida Professionell var en del av vår utvecklingsresa där vi fick ett gemensamt språk och strukturer i klassrummen.
All personal på skolan deltog och vi arbetade i tvärgrupper på så sätt skapade vi samsyn och tillsammans gjorde vi en bra skola – bättre.”

Anna-Lena Jacobsson
Rektor
Viskastrandsgymnasiet i Borås

 

”Något som blivit extra tydligt i år när vi i samverkan med Frida Professional genomfört vår lägesanalys är att ni verkligen pushar oss i rätt riktning. Frida Professional ser till att vi inte tappar fokus och är en kritisk vän till vår verksamhet.

Frida Professional hjälper upp mig som rektor i “utsiktstornet” så jag ser fler helheter. Ni får mig att få syn på saker genom ert analysarbete som jag inte annars hade letat efter vilket ger nya infallsvinklar i vårt utvecklingsarbete. En viktig framgångsfaktor är att Frida 

Professional genom att hålla i utbildning för all personal på alla förskolor är med och bidrar till en samsyn kring vår vision och kring vad vi som organisation vill nå ut med.”

Pia Benjaminsson
Rektor
Frida Förskola Uddevalla